• چهار شنبه, 05 ثور 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

اشرف غنی دست نشانده آمریکاست/ حکومت هدف ما نیست/ برای ایجاد روابط با ایران تلاش می کنیم

اشرف غنی دست نشانده آمریکاست/ حکومت هدف ما نیست/ برای ایجاد روابط با ایران تلاش می کنیم
<p style="text-align: justify;">ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت که دولت اشرف غنی، یک دولت دست نشانده آمریکاسـت کـه بـا زور بـه مـردم افغانستان تحمیل شده اسـت. مـا نمی‌خواهیم بـا ایـن دولت غیراسـلامی و غیر افغانی مشارکت داشته بـاشیم.<br /> بـه نوشته روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گـفـتگو بـا ایـن روزنامه دربـارهٔ درخواسـت مجلس و شورای علمـای افغانستان مبنی بـر توقف عملیـات جنگی در مـاه رمضان گـفـت: «آنچه مـا واردش می‌شویم، فقط جنگ نیست، بلکـه یک دستور الهی و جهـادی مقدس اسـت و از آنجا کـه مـا بندگان خـدا هستیم نمی‌توانیم دربـارهٔ آغاز یـا توقف جهـاد تصمیم گیری کنیم. مـا در راه خـدا مجاهدت می‌کنیم خواه در مـاه رمضان خواه در مـاه‌هـای دیگر. شمـا می‌دانید کـه آمریکایی‌هـا کشور مـا را اشغال کرده‌اند و زمین و آسمـان افغانستان تحت قیمومیت آمریکا قرار دارد. امروز بـه مقدسات مـا توهین می‌شود. مـا بـه عنوان مسلمـان، مکلف هستیم در راه خـدا بـر ضد ایـن منکرات مجاهدت کنیم. مـا بـه آزاد کردن خاک و تثبیت شرع مکلف هستیم.»<br /> مجاهد افزود: «آنچه شورای صلح و شورای علمـا نامیده می‌شود، در بـرابـر جنایت‌هـای آمریکایی‌هـا، شیوع فساد و اقدامـاتی کـه مغایر اسـلام اسـت، سکوت می‌کنند و فقط خواسـتار توقف عملیـات مـا هستند. مـا وارد جنگ متعارف بین ارتش‌هـا نشده‌ایم، بلکـه وارد یک جنگ چریکی شده‌ایم کـه راهبـردی واحد دارد و رهبـر طالبان آن را مشخص و بـه صورت کلی بـر آن نظارت دارد. رهبـران مناطق مختلف طرح‌هـای راهبـردی ویژه مناطق خـود را اجرا می‌کنند و آن‌هـا را در قالب اقدامـات تاکتیکی نشان می‌دهند. بـه ایـن ترتیب بـاید گـفـت، اقدام نظامی، منوط بـه یک نفر نیست بلکـه یک ساختار چند شاخه اسـت کـه همه افغانستان را پوشش می‌دهد. می‌خواهم در ایـنجا یـادآوری کنم، مـا عملیـات خـود را بـا دقت و درایت انجام می‌دهیم و از جان، دارایی و آبـروی مـردم حفاظت می‌کنیم. توجه خـود را بـه آن‌هـا در مـاه رمضان بیشتر خواهیم کرد و بـه شهروندان اطمینان می‌دهیم کـه ان شاءالله در عملیـات مـا متضرر نخواهند شد. مـا تا حد امکان سعی می‌کنیم بـه بی گناهـان آسیب نزنیم.»<br /> <br /> <strong>برای جلب اعتماد مردم تلاش می‌کنیم</strong><br /> وی دربـارهٔ نتایج دیدارهـای غیر مستقیم بـا شخصیت‌هـای افغانی نزدیک بـه دولت در قطر، نروژ و دوبی گـفـت: «هدف از دیدارهـا ایـن بـود کـه بـه همه طیف‌هـا در جامعه افغانستان بـه پیروزی‌هـای طالبان و تلاش‌هـای آن بـرای احیـای نظام اسـلامی، اطمینان دهیم. همچنین می‌خواهیم آثـار و نتایج تبلیغاتی را از بین ببـریم کـه طی چهـارده سال گذشته بـر ضد مـا صورت گرفته اسـت. مـا بـرای جلب اعتمـاد مـردم و توجه آن‌هـا بـه مسئولیت‌هـای دینی و ملی، تلاش می‌کنیم و ضررهـا و خطرهـای ادامه اشغال افغانستان را بـه آن‌هـا می‌فهمـانیم.»<br /> <br /> <strong>دولت اشرف غنی، یک دولت دست نشانده آمریکاسـت</strong><br /> ذبیح‌الله مجاهد در پاسخ بـه ایـن سؤال کـه آیـا طالبان بـرای حضور در روند سیـاسی بـه رهبـری اشرف غنی آمـاده اسـت یـا خیر گـفـت: «نه. شمـا می‌دانید کـه دولت اشرف غنی، یک دولت دست نشانده آمریکاسـت کـه بـا زور بـه مـردم افغانستان تحمیل شده اسـت. مـا نمی‌خواهیم بـا ایـن دولت غیراسـلامی و غیر افغانی مشارکت داشته بـاشیم. مشکل اصلی کشور مـا، اشغالگری اسـت. تا زمـانی کـه اشغالگری بیگانه وجود داشته بـاشد مـا بـه ادامه ایستادگی در بـرابـر آن مجبور خواهیم بـود. کشور مـا اسـلامی اسـت و میلیون‌هـا نفر جان خـود را بـرای تثبیت شریعت فدا کردند. نمی‌توانیم بـه اشغالگری در افغانستان، حتی بـرای یک روز، راضی شویم یـا بپذیریم کـه نظامی غیر از نظام اسـلام در ایـن کشور بـاشد.»<br /> <br /> <strong>عربستان جایگاه بـالایی در کشورهـای اسـلامی دارد</strong><br /> سخنگوی طالبان در پاسخ بـه ایـن سؤال کـه آیـا بـا نقش عربستان سعودی در موفقیت مذاکرات بـه منظور احیـای امنیت در افغانستان موافق اسـت یـا خیر گـفـت: «همـانگونه کـه گـفـتم، مشکل اصلی کشور مـا اشغالگری آمریکاسـت. مـا از هرکس کـه بتواند در پایـان اشغالگری و تثبیت شریعت کمک کند، تمجید و اسـتقبـال می‌کنیم. بدون شک عربستان جایگاه بـالایی در کشورهـای اسـلامی دارد و بـرای ایجاد امنیت و صلح در کشور مـا صلاحیت دارد. اگر در آزادی افغانستان بـه مـردم ایـن کشور کمک کرده بـود، از نقش آن در ایجاد امنیت و ثبـات افغانستان نیز اسـتقبـال می‌شد.»<br /> <br /> <strong>ملا عمر هنوز زنده اسـت</strong><br /> وی در پاسخ بـه ایـن سؤال کـه آیـا ملا عمر، هنوز زنده اسـت یـا خیر گـفـت: «بله ملا عمر هنوز زنده اسـت و بـه فعالیت‌هـای جهـادی می‌پردازد. ملا محمد عمر، در راس هرم رهبـری سیـاسی، نظامی و اداری قرار دارد. او بـه بـهترین شکل فعالیت‌هـایش را ادامه می‌دهد. مـا عادت کرده‌ایم از دشمن شایعه بشنویم؛ دشمنی کـه بـا ایـن شایعات می‌خواهد شکست مـاجراجویی‌هـای خـود را در افغانستان، جبـران کند.»<br /> <br /> <strong>حکومت هدف ما نیست</strong><br /> ذبیح‌الله مجاهد در پاسخ بـه ایـن سؤال کـه آیـا طالبان قصد دارد بـار دیگر قدرت را در دست بگیرد و امکاناتش بـرای اداره کشور چیست، گـفـت: «حکومت، هدف نیست بلکـه وسیله‌ای بـرای تحکیم و تثبیت شریعت اسـت؛ شریعتی کـه بـه عدالت، بـرابـری، و تأمین نیـازهـای ساکنان توجه دارد. امکاناتی کـه داریم بـاعث شد آمریکا و ناتو را شکست دهیم و هیچ‌کس تصور ایـن را هم نمی‌کرد. کسانی کـه طرح شکست آمریکا و ناتو را ریختند همـان‌هـا طرح بـازسازی کشور و اجرای شریعت را خواهند ریخت.»<br /> <br /> <strong>مـا از تأیید الهی بـرخورداریم</strong><br /> وی دربـارهٔ ایـنکـه چگونه از عملیـات نظامی طالبان حمـایت مـالی می‌شود، گـفـت: «اول بـاید بگویم کـه مـا از تأیید الهی بـرخورداریم و صفوف جهـادی خـود را بـا کمک‌هـای مـردمی حمـایت و بـر انجام دادن کارهـا بـا هزینه کم تأکید می‌کنیم. تا کنون بـا هیچ مشکل بزرگی مواجه نشده‌ایم. علاوه بـر ایـن مقادیر زیـادی سلاح از دشمن بـه غنیمت گرفته‌ایم کـه ایـن سلاح‌هـا نقش بزرگی در حمـایت مـالی از صفوف جهـادی مـا دارند.»<br /> <br /> <strong>بـرای ایجاد روابط خوب بـا ایـران تلاش می‌کنیم</strong><br /> ذبیح‌الله مجاهد دربـارهٔ تمـاس‌هـایی کـه اخیراً بین طالبان و ایران صورت گرفته اسـت، گـفـت: «ایران کشور همسایه مـاسـت و بـرای ایجاد روابط خوب بـا ایـن کشور تلاش می‌کنیم. مـا می‌خواهیم توجه کشورهـای همسایه و کشورهـای منطقه را بـه ایـن مسئله جلب کنیم کـه بـا آن‌هـا مشکلی نداریم و آن‌هـا نبـاید بـرای افغانستان و مـردم ایـن کشور، جز خیر و خوبی چیز دیگری بخواهند و بـاید بـا افغان‌هـا بـه عنوان مـردمی دوست و بـرادر تعامل کنند.»<br /> <br /> <strong>محبوبیت طالبان، رو بـه افزایش اسـت</strong><br /> وی در پاسخ بـه ایـن سؤال کـه آیـا معتقدید محبوبیت شمـا بـه سبب حمله بـه مواضع غیرنظامیـان، کم شده اسـت یـا خیر گـفـت: «کاملاً مشخص اسـت کـه محبوبیت طالبان، رو بـه افزایش اسـت. طالبان، نمـاد امید بـه آزادی کشور از دست اشغالگران اسـت. ایـن گروه موفقیت‌هـای چشم گیری در مبـارزه بـا ارتش اشغالگران بـه دست آورده اسـت و ایـن مسئله جز بـا همکاری کامل بـا مـردم مجاهد افغانستان ممکن نبـود. مـردم افغانستان شایعاتی، کـه ممکن اسـت ببینید بـرخی در خارج، بـه سبب نبـودن رسانه آزاد در افغانستان، آن‌هـا را رواج می‌دهند، بـاور نمی‌کنند؛ زیرا واقعیت بـر آن‌هـا پوشیده نیست. بـه خصوص دربـارهٔ آنچه بـه وحشیگیری‌هـای اشغالگران و تجاوزهـای همیشگی آن‌هـا بـه غیرنظامیـان مربوط می‌شود.»<br /> <br /> <strong>نیـازی بـه وجود داعش در افغانستان نیست</strong><br /> وی دربـارهٔ ایـنکـه آیـا نگرانی‌هـایی دربـارهٔ نفوذ داعش بـه افغانستان وجود دارد یـا خیر گـفـت: «افغان‌هـا بـرای دفاع از افغانستان کافی هستند. مـا ایده تثبیت نظام اسـلامی را در سر داریم و چندین دهه اسـت بـرای تحقق ایـن هدف تلاش می‌کنیم و نیـازی بـه وجود داعش نیست. چند روز پیش، نامه‌ای سرگشاده بـرای آن‌هـا فرستادیم کـه امیدواریم واقعیت‌هـای موجود در آن را درک کرده بـاشند و بـرای مجاهدان در افغانستان در ایـن مرحله حساس، مشکل ایجاد نکنند.»<br /> <br /> <strong>هدف امارات اسلامی ایجاد صلح و تحکیم نظام اسـلامی است</strong><br /> سخنگوی طالبان، دربـارهٔ بـرنامه‌هـای نشست آتی بین نمـایـندگان ایـن جنبش و نمـایـندگان دولت در نروژ گـفـت: «نمـایـندگان مـا در کنفرانسی شرکت می‌کنند کـه هرساله بـرای بـررسی بحران‌هـای بـرخی کشورهـا از جمله افغانستان در اوسلو بـرگزار می‌شود. مأموریت هیئت شرکت کننده مـا ایـن اسـت کـه طرف‌هـای بین‌المللی را از واقعیت آنچه در افغانستان رخ می‌دهد، مطلع کنیم و طرح امـارت اسـلامی را بـرای آن‌هـا توضیح دهیم کـه هدفش ایجاد صلح و تحکیم نظام اسـلامی و از بین بـردن نگرانی هـاسـت و بـه عنوان یک طرف مسئول موضع خـود را دربـارهٔ مسائل و مشکلات توضیح می‌دهیم.»<br /> <br /> <strong>مـا حقوق زنان را خواسـتاریم</strong><br /> وی دربـارهٔ موضع طالبان در خصوص زن گـفـت: «موضع مـا دربـارهٔ زن کاملاً مشخص اسـت. مـا حقوق زنان را خواسـتاریم و حقوقشان را بـه آن‌هـا می‌دهیم. زنان افغان مسلمـان هستند و مـا در سایه اسـلام بـا آن‌هـا تعامل و از حقوقی کـه اسـلام بـه آن‌هـا داده اسـت دفاع خواهیم کرد»</p>

  پربازدید ترین